Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

História podniku
Budovy, zastávky
História linkového vedenia
Späť
Hosted by Pantheon Technologies

Hlohovec - história linkového vedenia

Posledná aktualizácia: 11. 1. 2004

Pre mestskú dopravu v Hlohovci je charakteristické variantné vedenie niektorých liniek, z ktorých niektoré sú vedené ako okružné, resp. polookružné. Východzia zastávka sa preto nie vždy zhoduje s cieľovou, aj keď časť mesta prejde linka okružným spôsobom. Nie všetky spoje sú vždy vedené v celej trase linky, preto existuje aj viacero konečných, resp. východzích zastávok pre každú linku. Mestskú dopravu nezabezpečujú iba autobusy vyčlenené pre MHD, využívajú sa aj presuny vozidiel zabezpečujúcich prímestskú dopravu, a to najmä v úseku železničná stanica - Poliklinika (kde je sídlo strediska SAD).

V roku 1985 boli v prevádzke štyri linky mestskej dopravy s celkovou dĺžkou (pre jeden smer) 30 km.

Linka č. 1 začínala pri Drôtovni, viedla cez obytnú štvrť (individuálna bytová výstavba) v severovýchodnej časti mesta, ďalej cez železničnú stanicu a centrum až na ulicu Tehelná. Niektoré spoje zachádzali až k JRD Hlohovec. Linka bola v prevádzke počas pracovných dní v čase od 5:20 do 9:45 v približne 40 minútovom intervale, v čase od 11:15 až do 20:00 v približne 40 až 60 minútovom intervale a večer sa ešte vykonal jeden spoj z Tehelnej ulice (22:20) po železničnú stanicu (22:30). Okrem toho jazdila linka č. 1 aj v sobotu od 6:05 do 9:45 v približne 40 minútovom intervale. Cestovný čas pre jeden smer v celej trase bol 20 minút. Celkom sa v pracovný deň vykonalo 18/19 spojov (tam/späť).

Linka č. 2 začínala pri Poliklinike v juhozápadnej časti mesta a cez centrum viedla na železničnú stanicu. Odtiaľ niektoré spoje pokračovali cez železničnú trať až k Drôtovni, odkiaľ sa vracali cez uličky individuálnej bytovej zástavby. Linka bola v prevádzke počas pracovných dní v čase od 5:25 do 15:53 s nepravidelným intervalom od 20 do 60 minút. Ďalej nasledoval jeden spoj zo železničnej stanice (17:05) po Polikliniku (17:20). Tento spoj je v predĺženej podobe (po Dolnú Sihoť) v prevádzke dodnes a zabezpečuje ho prímestský autobus, ktorý takto zaťahuje z linky Trnava - Hlohovec do garáží. Nakoniec sa ešte od v čase od 21:55 do 22:53 vykonal obrat (celkom tri spoje) k Drôtovni pre končiacich pracovníkov popoludňajšej zmeny. Počas víkendov bol v prevádzke ešte jeden spoj v sobotu zo železničnej stanice (9:40) k Poliklinike. Opačným smerom, t.j. z Polikliniky po železničnú stanicu to boli dva spoje (8:25 a 8:40) jazdiace aj v sobotu, aj v nedeľu. Pravdepodobne išlo o presuny vozidiel na prímestské linky. Cestovný čas v celej trase pre jeden smer bol 20 minút, v úseku Poliklinika - žel. stanica 10 minút. Celkom sa v pracovný deň vykonalo 21/20 spojov (tam/späť).

Linka č. 3 začínala na Gottwaldovom námestí (dnes Námestie sv. Michala) a viedla cez južnú bytovú zástavbu okolo Slovakofarmy až k železničnej stanici, odkiaľ prešla cez železničnú trať na najsevernejšiu oblasť individuálnej bytovej zástavby k Okresnému (Oblastnému ?) stavebnému podniku. Táto konečná bola pre väčšinu spojov iba "fiktívna" a autobusy pokračovali plynulo opačným smerom. Niektoré spoje ešte zachádzali na Peterskej ulici (dnes Svätopeterská ul.) k materskej škole. Linka bola v prevádzke počas pracovných dní v čase od 5:20 do 9:50 a od 11:45 do 19:45 v približne 40 až 60 minútovom intervale. V sobotu v čase od 6:00 do 9:50 bolo vykonaných 5 párov spojov. Cestovný čas pre jeden smer bol (podobne ako u liniek č. 1 a 2) 20 minút. Počas pracovných dní sa vykonalo celkom 15/15 spojov (tam/späť).

Mestská doprava počas víkendov bola okrem sobotňajšieho dopoludnia riešená výhradne linkou č. 4, ktorá okružnou trasou obslúžila prakticky celé mesto jedným autobusom. Vybrané spoje začínali už pri Poliklinike, pokračovali po nábreží až na Gottwaldovo námestie, kde začínali ostatné spoje (nevychádzajúce z garáží). Odtiaľ linka viedla cez Vinohradskú ulicu (bytová výstavba), okolo Slovakofarmy k železničnej stanici a ďalej cez obytnú štvrť za železničnou traťou k OSP, odkiaľ sa (inou trasou) vracala cez železničnú stanicu na Gotwaldovo námestie, z ktorého niektoré spoje vykonali ešte "sľučku" cez Tehelnú ulicu (trasa linky č. 1). Konečná zastávka "OSP" bola pre všetky spoje iba "fiktívnou", pričom vozidlá plynule prechádzali do opačného smeru svojej trasy. Linka bola v prevádzke v sobotu v čase od 11:55 do 19:45, pričom sa v intervale 60 min. vykonalo celkom 7 párov spojov. K týmto sa ešte v nedeľu (resp. sviatok) pridali ďalšie 4 páry v čase od 5:55 do 9:45 s jednotným intervalom 60 minút. Cestovný čas pre jeden smer v celej trase od Polikliniky k "OSP" bol 25 minút, z Gottwaldovho námestia k "OSP" 20 minút.

Mapa - linkové vedenie autobusov 1985


Mapa - trasy liniek so zastávkami 1985


V roku 1986 pribudla ešte linka č. 5, ktorej trasa začínala od Polikliniky a viedla cez železničnú stanicu a centrum k zrejme novopostavenému vchodu do podniku Slovakofarma, situovanému v juhovýchodnej časti závodu pri ceste do Nitry. Celkom na linke začalo jazdiť 7 párov spojov v pracovných dňoch počas striedania služieb (vždy k 6:00, 7:00, 14:30, 15:30 a 22:00), z ktorých boli všetky okrem jedného páru vedené od Farmapavilónu len po železničnú stanicu. Cestovný čas v celej trase bol 20 minút, po železničnú stanicu 15 minút.


Mapa - linkové vedenie autobusov 1986


Koncom 80-tych rokov sa dokončila panelová bytová výstavba v lokalite Dolná Sihoť pri Váhu, južnejšie od Polikliniky. Preto sem bola predĺžená linka č. 2, na ktorej sa pridali ďalšie spoje a zaviedli sa spoje premávajúce aj počas víkendov (v čase od 6:00 (sobota), resp. od 6:25 (nedeľa) do 19:05) v približne hodinovom intervale. Celkom bolo počas víkendov vykonaných zhruba 11 párov spojov, a to väčšinou v úseku Dolná Sihoť - železničná stanica. Niektoré pokračovali až k Drôtovni. Na ostatné linky nemala uvedená výstavba podstatný vplyv.


Mapa - linkové vedenie autobusov 1990


Mapa - trasy liniek so zastávkami 1990


Predĺženie linky č. 2 až na Dolnú Sihoť znamenalo nasadenie druhého autobusu do prevádzky počas víkendov. To (samozrejme) nemohlo vydržať pri postupnom obmedzovaní rozsahu mestskej dopravy v polovici deväťdesiatych rokov. Zrušila sa prevádzka liniek č. 1, 2 a 3 počas víkendov, ako jediná zostala (až dodnes) v prevádzke linka č. 4, a to počas celého dňa. Na linke č. 1 sa zrušilo otáčanie cez Tehelnú ul. a jej trasa sa presmerovala k Farmapavilónu. Výstavba parkoviska na bývalom Gottwaldovom námestí, teraz už s názvom "Námestie sv. Michala", znamenala koniec otáčania mestskej dopravy v tejto oblasti. Preto sa linka č. 3 presmerovala cez ulicu Vinohradská na Podzámsku (k základnej škole na Nerudovej ulici). Zaviedla sa okružná trasa na linkách č. 2, 3 a 4. Na všetkých linkách tiež došlo k zrušeniu viacerých spojov (aj počas pracovných dní).


Mapa - linkové vedenie autobusov 2002:


Reorganizácia verejnej správy v 90-tych rokoch spôsobila opätovný vznik okresu Hlohovec. Okresný dopravný inšpektorát a Okresné riaditeľstvo PZ dostali priestory až v juhovýchodnej časti mesta za železničnou traťou pri Drôtovni. Z toho dôvodu sem boli predĺžené linky č. 1 a 2. V roku 2003 (na jeseň) sa však v rámci opätovnej reorganizácie tieto inštitúcie presunuli do budovy okresného úradu medzi Jarmočnou a Nitrianskou ulicou, čím tieto linky od zmeny cestovných poriadkov (od 14. 12. 2003) opäť končia pri Drôtovni.


Mapa - linkové vedenie autobusov 2003:


Mapa - trasy liniek so zastávkami 2003:


Mapa - trasy liniek podľa ulíc 2003:


Pre súčasnú MHD v Hlohovci je charakteristické, že často vznikajú rôzne zachádzky vybraných spojov na rôzne miesta, čím sa aj niekoľkokrát ročne menia cestovné poriadky. Ide napr. o zastavovanie niektorých spojov linky č. 2 pri Ľudovej škole umenia, zastavovanie linky č. 3 na ul. M. Benku, zachádzka linky č. 3 cez Rázusovu ulicu, zachádzanie liniek č. 3 a 4 na Vajanského ulicu ku kláštoru a pod.


Prevádzka

Z autobusovej (železničnej) stanice vychádzajú (resp. tam končia) viaceré linky prímestskej dopravy. Oveľa viac cestujúcich však potrebuje cestovať z centra mesta vzdialeného približne 1 km, kde sú umiestnené obchody, úrady a školy. Preto linky vedúce na sever a severozápad od mesta (Piešťany cez Sokolovce, Radošina, Pastuchov, ...), ktoré by tak centrum obišli, začínajú na Školskej alebo Hlohovej ulici. Okrem týchto zastávok je ešte dôležitým prestupným bodom zastávka "Hlohovec, Pošta" (niekedy označovaná aj ako "Poštový úrad" alebo "Ul. SNP"). Zaujímavosťou je, že mestská časť Šulekovo (pričlenená obec), ležiaca na opačnom brehu rieky Váh, nie je obsluhovaná mestskou dopravou, ale prímestskou linkou vedúcou až do mesta Leopoldov (áno, Leopoldov má štatút mesta, mestskú dopravu však neprevádzkuje). Ďialkové linky vedúce cez Hlohovec sa železničnej stanici úspešne vyhýbajú a zastavujú len na zastávkach "Pošta" (smer Nitra) a "Hlohová ul." (smer Topoľčany).

Do bežne zaužívanej prevádzky v poslednom čase zasiahla najmä rekonštrukcia ul. SNP, ktorá je súčasťou hlavného dopravného ťahu cez mesto. Stalo sa tak od 7. 3. 2003 (piatok) od 12:00 hodiny do začiatku leta 2003. Zastávka "Pošta" bola presunutá do vyústenia Bernolákovej a Jesenského ulice na Nitriansku ulicu. Znamenalo to odklon niektorých liniek MHD, inými ulicami však viedli najmä prímestské linky. Rekonštrukcia tejto ulice však bola pre autobusovú dopravu určite prínosom, pretože najmä zastávka "Pošta" pre smer na Nitru predstavovala pre autobus "prechod cez Tatry".

MHD sa uvedená rekonštrukcia dotkla takto: Linky č. 1 a 5 neobsluhovali zastávky "Pošta" a "Ul. SNP", pretože premávali cez Jesenského ulicu. Linka č. 2 v smere z Dolnej Sihote neobsluhovala zastávku "Pošta", v smere zo železničnej stanice neobsluhovala zastávku "Ul. SNP" a "Hlohová ul., pekáreň". Ostatných liniek sa rekonštrukcia cesty nedotkla.

Podobná, ale už menej výrazná zmena vo vedení liniek nastala na jeseň 2003 počas rekonštrukcie inžinierskych sietí na ulici Železničná medzi žel. stanicou a Bernolákovou ulicou. Autobusy preto premávali cez Jesenského a Pribinovu ulicu. Počas pracovných dní okolo vianočných sviatkov je (podobne ako v Trnave) už niekoľko rokov prevádzkovaná MHD ako v sobotu. Prakticky to teda znamená, že jazdí iba linka č. 4. Počas sviatkov na prelome 2003/2004 jazdila MHD ako v sobotu v dňoch 29., 30., 31. 12. 2003 a 2., 5. 1. 2004. Linka č. 4 však bola počas dopoludnia doplnená niekoľkými spojmi linky č. 2 (nasadenie druhého autobusu).

***

Zdroje informácií:

[25] Cestovný poriadok ČSAD 1985/86 pre Západoslovenský kraj.
[26] Cestovný poriadok ČSAD 1986/87 pre Západoslovenský kraj.
[27] Cestovný poriadok ČSAD 1990/91 pre Západoslovenský kraj.
 [a] Vlastné poznámky autorov týchto stránok a prispievateľov* * *

Text a nákresy : Ing. Marko Engler


(c) 2000-2016, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Ján Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík